6. Cardino Store - Sóc Sơn

    6. Cardino Store - Sóc Sơn

    92-94, Núi Đôi, Sóc Sơn, Hà Nội | 02462975522